Bangkok Design Week 2023

ทีม Bangpo Woodstreet และนักออกแบบรุ่นใหม่ ปลุกชีวิตถนนสายไม้บางโพ ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy ของกรุงเทพ  ที่เป็นจุดเชื่อต่อระหว่าง ภูมิปัญญางานช่างไม้ไทย ผสมผสานกับไอเดียจากนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ โดยบางโพ ได้รับคัดเลือกจาก ศูนย์การสร้างสรรค์และออกแบบ หรือ TCDC ให้เป็นพื้นที่จัดแสดงหลักในงาน Bangkok Design Week 2023 ภายใต้แนวคิด ถนนสายไม้บางโพ ตำนานที่มีชีวิตที่บางโพ ไม่ได้เพียงแค่แหล่งผลิตไม้ และเฟอร์นิเจอร์ แต่เป็นถนนสายวัฒนธรรม ภูมิปัญญาช่างศิลป์ ผสมผสานกับไอเดีย สู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด และยังคงภูมิปัญญาเรียนรู้ของช่างฝีมือ และ งานไม้ ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และเปิดกว้างให้เป็นเป็นศูนย์กลางเรียนรู้การให้กับทุกคน ที่เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ และแหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต ที่ถ่ายทอดเรื่องราว ผ่านวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของช่างฝีมือชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ถูกเก็บรักษาภูมิปัญญา และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

DBTM Visit

วิชา Material and Design ภาค DBTM คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอนให้นักศึกษา เข้าใจถึงคุณสมบัติ และการเลือกวัสดุแต่ละชนิดเพื่อนำมาใช้ในงานออกแบบประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี ปี 2020 ทางประชาคมประชานฤมิตร

ได้ร่วมเป็นส่วนในการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยจัดเส้นทางเรียนรู้ถึง กระบวนการ ความเป็นมาของไม้ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ 

โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานออกแบบของนักศึกษา ภายใต้โจทย์ นำเศษไม้จากชุมชนมาเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยให้ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง

DBTM Visit 2021

เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด โดยวิชา Material and Design ภาค DBTM คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง ได้ถ่ายทอดสดการเรียนการสอนผ่านการพานักเรียนเยี่ยมชมงานช่างแขนงต่างๆตล โดยจัดเส้นทางเรียนรู้ถึง กระบวนการ ความเป็นมาของไม้ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ตลอดเส้นทางถนนสายไม้ 

Bangpo-ssible

โครงการค่ายสถาปัตย์ Arch CU Summer ปฏิบัติการออกแบบสหศาสตร์ภาคฤดูร้อน

ร่วมกับชุมชนประชานฤมิตร เพื่ออนุรักษ์พัฒนาชุมชนยั่งยืน 2565คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอพื่อนำเสนอในนิทรรศการ “บางโพซิเบิล” “BANG PO(SSIBLE) ที่จะกลับมาอีกครั้ง พร้อมกับผลงานใหม่ๆ ที่สะท้อนถึงการพัตนาอย่างต่อเนื่องที่พร้อมจะให้คนทุกวัยได้รับความรู้อย่างน่าตื่นใจ

CU Visit

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างชุมชนประชานฤมิตร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความประสงค์ในเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในลักษณะบูรณาการการเรียนรู้ การวิจัย การปฏิบัติการออกแบบควบคู่ไปกับการฟื้นฟูชุมชนทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของวิสาหกิจชุมชนประชานฤมิตรและคนในชุมชนได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ ทดลองและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบในหลายศาสตร์วิชาร่วมกัน ในแนวทางที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ 27 เดือนมกราคม 2565 คณาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ได้เยี่ยมชมกิจการของประชาคมประชานฤมิตร (หรือถนนสายไม้บางโพ / Bangpho Wood Steet) และพื้นที่ทั้งหมดในชุมชนประชานฤมิตร เพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาสภาพโดยรวม ภายใต้การเรียนการสอนวิชาออกแบบผังเมือง โดยนิสิตได้นำเสนอแนะการปรับปรุงในมิติต่าง ๆ ตามสภาพพื้นที่จริง