Skip to content

CU Visit

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างชุมชนประชานฤมิตร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความประสงค์ในเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในลักษณะบูรณาการการเรียนรู้ การวิจัย การปฏิบัติการออกแบบควบคู่ไปกับการฟื้นฟูชุมชนทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของวิสาหกิจชุมชนประชานฤมิตรและคนในชุมชนได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ ทดลองและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบในหลายศาสตร์วิชาร่วมกัน ในแนวทางที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ 27 เดือนมกราคม 2565 คณาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ได้เยี่ยมชมกิจการของประชาคมประชานฤมิตร (หรือถนนสายไม้บางโพ / Bangpho Wood Steet) และพื้นที่ทั้งหมดในชุมชนประชานฤมิตร เพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาสภาพโดยรวม ภายใต้การเรียนการสอนวิชาออกแบบผังเมือง โดยนิสิตได้นำเสนอแนะการปรับปรุงในมิติต่าง ๆ ตามสภาพพื้นที่จริง

เราร่วมกันแชร์ทุกเรื่องราว บนถนนสายไม้บางโพ ตำนานที่มีชีวิต (Bangpho Wood Street)

Facebook
Twitter

Related Posts