Bangkok Design Week 2023

ทีม Bangpo Woodstreet และนักออกแบบรุ่นใหม่ ปลุกชีวิตถนนสายไม้บางโพ ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy ของกรุงเทพ  ที่เป็นจุดเชื่อต่อระหว่าง ภูมิปัญญางานช่างไม้ไทย ผสมผสานกับไอเดียจากนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ โดยบางโพ ได้รับคัดเลือกจาก ศูนย์การสร้างสรรค์และออกแบบ หรือ TCDC ให้เป็นพื้นที่จัดแสดงหลักในงาน Bangkok Design Week 2023 ภายใต้แนวคิด ถนนสายไม้บางโพ ตำนานที่มีชีวิตที่บางโพ ไม่ได้เพียงแค่แหล่งผลิตไม้ และเฟอร์นิเจอร์ แต่เป็นถนนสายวัฒนธรรม ภูมิปัญญาช่างศิลป์ ผสมผสานกับไอเดีย สู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด และยังคงภูมิปัญญาเรียนรู้ของช่างฝีมือ และ งานไม้ ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และเปิดกว้างให้เป็นเป็นศูนย์กลางเรียนรู้การให้กับทุกคน ที่เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ และแหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต ที่ถ่ายทอดเรื่องราว ผ่านวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของช่างฝีมือชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ถูกเก็บรักษาภูมิปัญญา และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

DBTM Visit

วิชา Material and Design ภาค DBTM คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอนให้นักศึกษา เข้าใจถึงคุณสมบัติ และการเลือกวัสดุแต่ละชนิดเพื่อนำมาใช้ในงานออกแบบประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี ปี 2020 ทางประชาคมประชานฤมิตร

ได้ร่วมเป็นส่วนในการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยจัดเส้นทางเรียนรู้ถึง กระบวนการ ความเป็นมาของไม้ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ 

โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานออกแบบของนักศึกษา ภายใต้โจทย์ นำเศษไม้จากชุมชนมาเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยให้ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง

DBTM Visit 2021

เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด โดยวิชา Material and Design ภาค DBTM คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง ได้ถ่ายทอดสดการเรียนการสอนผ่านการพานักเรียนเยี่ยมชมงานช่างแขนงต่างๆตล โดยจัดเส้นทางเรียนรู้ถึง กระบวนการ ความเป็นมาของไม้ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ตลอดเส้นทางถนนสายไม้ 

Bangpo-ssible

โครงการค่ายสถาปัตย์ Arch CU Summer ปฏิบัติการออกแบบสหศาสตร์ภาคฤดูร้อน

ร่วมกับชุมชนประชานฤมิตร เพื่ออนุรักษ์พัฒนาชุมชนยั่งยืน 2565คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอพื่อนำเสนอในนิทรรศการ “บางโพซิเบิล” “BANG PO(SSIBLE) ที่จะกลับมาอีกครั้ง พร้อมกับผลงานใหม่ๆ ที่สะท้อนถึงการพัตนาอย่างต่อเนื่องที่พร้อมจะให้คนทุกวัยได้รับความรู้อย่างน่าตื่นใจ

CU Visit

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างชุมชนประชานฤมิตร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความประสงค์ในเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในลักษณะบูรณาการการเรียนรู้ การวิจัย การปฏิบัติการออกแบบควบคู่ไปกับการฟื้นฟูชุมชนทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของวิสาหกิจชุมชนประชานฤมิตรและคนในชุมชนได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ ทดลองและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบในหลายศาสตร์วิชาร่วมกัน ในแนวทางที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ 27 เดือนมกราคม 2565 คณาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ได้เยี่ยมชมกิจการของประชาคมประชานฤมิตร (หรือถนนสายไม้บางโพ / Bangpho Wood Steet) และพื้นที่ทั้งหมดในชุมชนประชานฤมิตร เพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาสภาพโดยรวม ภายใต้การเรียนการสอนวิชาออกแบบผังเมือง โดยนิสิตได้นำเสนอแนะการปรับปรุงในมิติต่าง ๆ ตามสภาพพื้นที่จริง

กลุ่มที่ 1 (A) – กลุ่มไม้แปรรูป, ไม้อัด, ไม้เทียม, ผ่าไส

 1. บริษัท ทวีกิจผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 5/1 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-0330, 0-2587-3322, 0-2912-6475
E-mail Address sale@thaitimber.com
Facebook @taveekij2523
LINE OA
Website www.thaitimber.com
 1. หจก. น่ำเซ้งล้ง
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 396/2 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-6933, 0-2912-7324-5
LINE 0830088037
 1. ชัยเจริญ ฮาร์ดแวร์
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 17 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2586-7878-9, 0-2586-7889-90
E-mail Address walaporn.p@gmail.com
Facebook @ChaicharoenHardware
LINE 0818189391
 1. หจก. พ.พัฒนาสิทธิ์
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 41, 43 ถ.ประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-5063, 0-2585-1532
E-mail Address oomzin@gmail.com
Facebook @taveekij2523
LINE 0887571683
 1. มกเซ่ง ค้าไม้
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 63 ถ.ประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2586-7895, 0-2912-9299
E-mail Address moksengtimber@gmail.com
Facebook @moksengtimber
 1. หจก. วิวัฒน์พนาค้าไม้
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 65 ซ.ประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-7575, 0-2585-8765
 1. บจก. ส.สามัคคี คอร์ปอร์เรทท์
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 94, 94/8-9 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2912-8449, 0-2585-2440, 0-2585-7474
E-mail Address s_samakkee@yahoo.com
LINE s.samakkeecorp
Website www.samakkeetimber.com
 1. บจก. ส.ทวีกิจค้าไม้
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 67, 69 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 08-6664-4604
 1. บจก. แสงทองวู้ดแลนด์
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 101, 103 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-5675, 08-6313-0915, 08-7684-5010
Facebook @sangtongwoodland
LINE 0876845010
 1. วนศักดิ์ ค้าไม้
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 164-166 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2912-8983
E-mail Address wanasak1996@hotmail.com
LINE wanasak164166
 1. บริษัท สุพรรณค้าไม้ จำกัด
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 168, 170, 172, 174, 176 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-2383, 0-2585-9532, 0-2912-6398
 1. สิทธิกิจ ค้าไม้
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 391 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2912-6828-9
E-mail Address sittikit.np@hotmail.co.th
 1. หจก. พฤกษาทอง
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 242/1-2 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2911-4997, 09-8165-6545
E-mail Address pstwood@hotmail.com
LINE pstwood
Website www.pstwood.com
 1. หจก. เอกพฤกษ์
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 242/48 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2587-2381, 0-2585-0773, 08-1659-7251
E-mail Address ekkrapruk@hotmail.com
LINE 0869980810
 1. บจก. วีเอ็นเอส วู้ด
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 358/1 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 08-6316-2761, 0-2911-2439
E-mail Address  
Facebook
LINE nhoo-pk
Website www.vnswood.com
 1. หจก. วนาสุวรรณค้าไม้
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 385/28 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-6396, 0-2585-4784, 0-2556-1293-4
 1. หจก. สิริลัพธ์ค้าไม้
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 372/1-7 ถนนประชานฤมิตร แขงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-7888, 0-2585-6919, 0-2587-6695
Facebook สิริลัพธ์ค้าไม้
LINE slwood11
 1. หจก. เกรียงไกร ค้าไม้
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 408/1 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2587-1535, 0-2911-2583, 0-2585-2552, 0-2585-6735, 0-2911-5288
E-mail Address ctt2549@hotmail.com
Facebook Platinum Wood
LINE @platinumwood
 1. บริษัท วิวัฒน์ชัยค้าไม้ จำกัด
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 725 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-6950, 08-1808-8283
E-mail Address varissara.h@gmail.com
Facebook @vkfloor
LINE 0818088283
Website www.vkfloor.com
 1. หจก. ร่วมสุข ค้าไม้
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 875-879 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-1222, 0-2585-9427
Facebook ร่วมสุข ค้าไม้
LINE @ruamsukwood
 1. ชัยพฤกษ์ ค้าไม้
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 883-885 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-4118, 09-5831-8585
LINE wiboonph

กลุ่มที่ 2 (B) – กลุ่มไม้พื้น, ปาร์เก้, พื้นลามิเนต, ไวนิล

 1. บริษัท ทวีกิจผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด สาขา 0001 (โชว์รูม)
ฝั่งถนนR
ที่อยู่2/1 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-3322, 0-2912-6475
E-mail Addresssale@thaitimber.com
Websitewww.thaitimber.com
 1. โกวิน
ฝั่งถนนR
ที่อยู่14 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม.10800
เบอร์ติดต่อ08-9488-8920
 1. บจก. สยามดีไซน์
ฝั่งถนนR
ที่อยู่32 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ09-8892-8386
Facebookบริษัท สยามดีไซน์
LINE0988928386
 1. PT ลามิเนต
ฝั่งถนนR
ที่อยู่34 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-2423-3756
LINEID: jibby-jb
 1. อัมพร
ฝั่งถนนL
ที่อยู่325 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ02586-7925, 09-4873-7990
LINE0948737990
 1. บจก. พีที ไม้แปรรูป
ฝั่งถนนL
ที่อยู่327/4 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-7732, 0-2913-5598-9
E-mail Addresspt_timber2000@yahoo.com
LINE0846589222
 1. เข่งหน่ำฮวด ค้าไม้
ฝั่งถนนL
ที่อยู่327/5-6 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-1942, 0-2912-8088-9, 08-1802-8305
E-mail Addressknh_nit@hotmail.com
Facebookเข่งหน่ำฮวดค้าไม้
LINEknh_nit
 1. บจก. ชัยชนะค้าไม้
ฝั่งถนนL
ที่อยู่327/13 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม.10800
เบอร์ติดต่อ0-2556-13101
 1. ที.เอส.เฟอร์นิเจอร์
ฝั่งถนนR
ที่อยู่242/25 ซอยประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-6790, 08-6457-3546
E-mail Addresst.s.furniture@hotmail.com
Facebook@laminatebyts
LINEmuay_muay1
 1. สันติพลค้าไม้
ฝั่งถนนL
ที่อยู่415 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-3116, 0-2912-7137, 08-9798-7171
E-mail Addressaaapueencake@gmail.com
LINE08-1805-1918
 1. David Snow
ฝั่งถนนL
ที่อยู่445 ซ. ประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ06-2097-0088
E-mail Addressdavidsnowdsw@gmail.com
LINE0620970088
Websitewww.davidsnowthailand.com
 1. มิสเตอร์เอาท์เลท (บางโพ)
ฝั่งถนนR
ที่อยู่963/2 ถนนประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ06-2875-0859
E-mail Addressnuttpek@gmail.com
Facebook@Mr.Outlet.flooring
LINEpekpak
Websitewww.mroutlet.com
 1. พรโชคชัย ปาร์เก้
ฝั่งถนนL
ที่อยู่859,861,863 ,865/2-3 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-5029, 0-2587-4120, 09-0889-9806
E-mail Address@PORNCHOKCHAIWOOD
LINE@pornchokchai
 1. น้องมันตา ลามิเนต
ฝั่งถนนL
ที่อยู่925 ซอยประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800
เบอร์ติดต่อ09-8719-8556
E-mail Addressekkrapruk@hotmail.com
LINE0987198556

กลุ่มที่ 3 (C) – กลุ่มไม้คิ้ว, ไม้บัว, ไม้บันได

 1. ชัยเจริญการช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่2/3 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-2345, 08-8585-1192
LINEkarnchang88
 1. สุวิทย์การช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่12 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-5891
LINE0986149707

 1. หจก. สยามคิ้วทอง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่66, 68 ซอยประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-1450
E-mail Addresssiamkt@gmail.com
LINE0867786231
 1. พัฒนชัยการช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่76 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-6554
 1. ส่วนการช่าง (สาขา 01)
ฝั่งถนนR
ที่อยู่138-156 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-1891, 0-2585-0430
Facebook@suanbangpo
LINE@suan.bangpo
Websitewww.suankarnchang.com
 1. ช.อยู่เจริญ
ฝั่งถนนR
ที่อยู่212 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ09-2642-8963
LINEjaen3226
 1. ส จิตรการช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่220,232 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซือ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ08-1651-5394
E-mail AddressSjk_kk@yahoo.com
LINEpkwiz

 1. ชัยชนะ การช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่242/24 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 24 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-3464, 0-2911-5203
 1. สรรชัย การช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่242/21-22 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 24 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-5030, 0-2911-2464
E-mail Addresst.s.furniture@hotmail.com
LINE0863223429
 1. วันชัยการช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่242/37-38 ซอยประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-1495, 0-2911-4913
 1. สมเกียรติ การช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่242/35-36 ซอยประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-4060, 0-2911-2486
E-mail Addresssk_woodtech@hotmail.com
LINE0846543216
 1. คุงการช่าง
ฝั่งถนนL
ที่อยู่413 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-1984, 08-9992-0143
 1. เรวัต การช่าง
ฝั่งถนนL
ที่อยู่423 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพ 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-3389
 1. มงคล การช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่925 ซอยประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800
เบอร์ติดต่อ09-2396-7986, 0-2585-5548
LINE0923967986

 1. วัฒนาการช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่350-352 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2911-2877-78, 09-2119-7821
E-mail Addressekkrapruk@hotmail.com
LINEpapa.08
 1. ประยุกต์ศิลป์
ฝั่งถนนR
ที่อยู่503/3 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2911-2668, 0-2911-2957

กลุ่มที่ 4 (D) – กลุ่มประตู, หน้าต่าง, วงกบ

 1. ฮ่งเฮง
ฝั่งถนนL
ที่อยู่11 ซอยประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ แขวงบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-918-2095, 08-9159-3278
LINE0891593278
 1. กิติภัณฑ์พาณิชย์
ฝั่งถนนR
ที่อยู่10/1 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ02-585-4785, 02-912-76477-9
FacebookTong Furniture
LINE0846392581

 1. หจก. ส.สมประชาค้ากระจกและวัสดุ
ฝั่งถนนL
ที่อยู่40 ซอยประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ แขวงบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ02-912-7825-6, 0-2912-7741, 09-6716-7788
E-mail Addresss.sompracha@gmail.com
FacebookSSG Glass
LINE@ssg.glass.th
Websitewww.ssg-glass.com
 1. บริษัท สิริวโร จำกัด
ฝั่งถนนL
ที่อยู่55-57 ซ. ประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-7637, 08-1837-5298
E-mail Addresssirivaro@gmail.com
Facebookบริษัท สิริวโร จำกัด, @NongPurisit
LINEsirivaro
Websitewww.goldenwood.co.th
Youtubewww.youtube.com/watch?v=KwrytXn4yec
 1. อนันตทรัพย์ค้าไม้
ฝั่งถนนL
ที่อยู่61 ซ. ประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ แขวงบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ09-2523-9524
Facebookอนันตทรัพย์ค้าไม้
LINE0864229792
 1. บางโพซัพพลาย
ฝั่งถนนR
ที่อยู่86-88 ซอยประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ แขวงบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-6276, 08-6334-6850
E-mail Addressbangpho_supply@hotmail.com
Facebook@bangpho.door
LINE0813403155
 1. ส่วนการช่าง (สำนักงานใหญ่)
ฝั่งถนนL
ที่อยู่65/1-3 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-2291
Facebook@suanbangpo
LINE@suan.bangpo
Websitewww.suankarnchang.com
 1. บริษัท สุพรรณ วู้ดแลนด์ จำกัด
ฝั่งถนนL
ที่อยู่323 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซือ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-4101
Facebookสุพรรณวู้ดแลนด์ กระจกหรู ประตูสวย
Websitewww.suphanwoodland.com
 1. ไม้ตรี
ฝั่งถนนL
ที่อยู่403 ซอยประชานฤมิตร บางฃื่อ บางฃื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-8900
 1. หจก. พี โอ โมเดิร์น โฮม
ฝั่งถนนL
ที่อยู่407, 409, 411 ถนนประชารษฎร์สาย 1 ซอย 24 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-7748, 09-8165-6544
E-mail Address pstwood@hotmail.com
LINE0981656544
 1. สหชัยค้าไม้
ฝั่งถนนR
ที่อยู่406 ซอยประชานฤมิตร ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
เบอร์ติดต่อ0-2911-3887, 08-1337-0500
E-mail Addressparwrung@hotmail.com
Facebook@sahachaibangpho
LINE0813370500
 1. พรโชคชัย ประตูไม้
ฝั่งถนนL
ที่อยู่751, 753, 755, 757 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-5029, 0-2587-4120, 08-6900-2490
LINE@pornchokchai
 1. วิชั้นกลาส
ฝั่งถนนL
ที่อยู่889 ถนนประชานฤมิตร สาย 1 ซอย 24 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เบอร์ติดต่อ0-2911-5690, 08-1377-0177
E-mail Addressvisionglass2007@yahoo.com
Facebook@visionglassthailand
Websitewww.visionglass.net

กลุ่มที่ 5 (E) – กลุ่มไม้แกะสลัก, ฉลุ, กลึง, ป้ายไม้

 1. ไตรวาดกรุ๊ป
ฝั่งถนนR
ที่อยู่36 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800
เบอร์ติดต่อ08-6708-5822, 0-2585-1062
LINEtriwad.shop
 1. บ้านอินคำ/ล้านอินคำ
ฝั่งถนนR
ที่อยู่44 ถนนประชานฤมิตร แขวงบงซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-8049-50
E-mail Addressincome.bangpho@hotmail.com
Facebook@Baanincome
LINEbaanincome
Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=bV1iQRnlyX8
 1. สมบัติการช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่74 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800
 1. ง้วนฮวดเฮง
ฝั่งถนนL
ที่อยู่59 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-2467
 1. เล็กแกะสลัก
ฝั่งถนนR
ที่อยู่327/3 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ09-2941-9540
 1. ประดิษฐ์ศิลป์ค้าไม้
ฝั่งถนนR
ที่อยู่243/23 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800
เบอร์ติดต่อ09-9820-4478
E-mail Addressp.d.s_2516@hotmail.com
LINE@praditsin
 1. ปฐมพรชัยการช่าง
ฝั่งถนนL
ที่อยู่327/16 ซ .ประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม
เบอร์ติดต่อ0-2912-8474, 08-7831-9911, 08-1770-6837
E-mail Addressnatta7187@gmail.com
LINEnatta7187
Websitewww.prathompornchai.com
 1. บจก.โปรคัท ดีไซน์
ฝั่งถนนR
ที่อยู่242/43 ถนนประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-0988-2132, 08-6353-5366
E-mail Addressprocutwork@gmail.com
FacebookProcut Fretwork Design
LINE@procut
Websitewww.procutwork.com
 1. มาลัยแกะสลัก
ฝั่งถนนL
ที่อยู่437 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-1821-6002, 08-8881-2961, 08-4907-8063, 0-2585-6765
E-mail Addresstanapon4351@hotmail.com
 1. บัญชา การช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่358 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-6050, 08-1914-6095, 08-5994-0096, 08-6821-8074
LINE0868218074
 1. บุญส่งการช่าง
ฝั่งถนนL
ที่อยู่503/5 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-1860, 08-2891-5969
E-mail Addressboonsong_nok@hotmail.com
LINE0828915969
 1. หจก. ประดิษฐ์ศิลป์ดี
ฝั่งถนนL
ที่อยู่376/38 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800
LINE@praditsindee
 1. ณรงค์ การช่าง
ฝั่งถนนL
ที่อยู่891 ซอยประชานฤมิตร บางฃื่อ บางฃื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-0479, 08-9137-3677
LINE0891373677
 1. ปรีชาแกะสลัก
ฝั่งถนนL
ที่อยู่923 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-6032-9367, 08-5908-0687
 1. อยุธยาแกะสลัก
ฝั่งถนนL
ที่อยู่931/6 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ08-1904-0228, 0-2911-5990
E-mail Addressmeereuksom@yahoo.co.th