Skip to content

DBTM Visit

วิชา Material and Design ภาค DBTM คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอนให้นักศึกษา เข้าใจถึงคุณสมบัติ และการเลือกวัสดุแต่ละชนิดเพื่อนำมาใช้ในงานออกแบบประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี ปี 2020 ทางประชาคมประชานฤมิตร

ได้ร่วมเป็นส่วนในการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยจัดเส้นทางเรียนรู้ถึง กระบวนการ ความเป็นมาของไม้ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ 

โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานออกแบบของนักศึกษา ภายใต้โจทย์ นำเศษไม้จากชุมชนมาเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยให้ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง

เราร่วมกันแชร์ทุกเรื่องราว บนถนนสายไม้บางโพ ตำนานที่มีชีวิต (Bangpho Wood Street)

Facebook
Twitter

Related Posts